ترجمه اشعار My Dying Bride

The weary creak of my bones
Exhausted voice, deathly tones
Arms of lead, skin drawn tight
No long a princely sight
Face is gaunt, pale and thin
Bent and grey and full of sin
صدای غژغژ استخوان هایم
صدایی خسته،آهنگ هایی کشنده
بازوهای سربی،پوستی تنگ کشیده شده
دیگر هیچ منظره ای باشکوه نیست
صورتی که تکیده ، رنگ پریده و لاغر است

خموده و آزرده و پر از گناه

متن کامل

/ 5 نظر / 56 بازدید
looloo

u r my dying bride[نیشخند][زبان][شوخی]

mohsen

[عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]

mohsen

[عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]