# اصطلاحات

اصطلاحات ساده و بسیار کاربردی (3)

i,m by the window                 من کنار پنجره هستم.knock at the door                  در را زدن.once زمانیکه-یکبار                                                              .that is=to say=namely             یعنی.put on ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 81 بازدید

اصطلاحات ساده و بسیار کاربردی (2)

اصطلاحات کوتاه و مهم در انگلیسی   in order that                    بترتیبی که .as yet                              تا کنون .owe to =due to ناشی از                                ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید

اصطلاحات ساده و بسیار کاربردی (1)

=                                     من مطمئنمas to=in order to برای اینک                                       هi,m in the dark                                  ا طلاعی از آن ندارم i,m not in the ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید